Archive for Geen categorie

Wolkom op de hiemside fan it selskipsspul Euregua !

Wat is it selskipsspul Euregua?

It spul hâldt wat it  midden tusken in guozzeboerd en triviant. Yn de mânske doaze sitte in pear  steapels kaartsjes mei fragen oer de Fryslannen. Fryslannen, omdat der  aparte steapels foar Sealterlân en foar Noard-Fryslân binne. Yn Sealterlân –  sa’n fyftich kilometer foarby Nijeskâns – prate noch rûchwei 2.000 minsken  (Sealter)Frysk. Yn Noard-Fryslân – ek yn Dútslân, tsjin de Deenske grins oan –  binne noch sa’n 10.000 (Noard-)Fryskpraters. Der sitte ek  fragen yn it Biltsk, Stellingwerfsk en Hylpers yn.

De fragen geane oer de skiednis fan Fryslân,  geakunde en natoer, mar der binne ek mear algemiene fragen oer sport, muzyk  ensafuorthinne. Tagelyk wurde Europa en dan benammen de oare  minderheidstaalgebieten yn Europa net fergetten.

dat ús húshâlding grif aardich wat oeren yn de besnijing   hâlde sil.”

In doaze  kin sa goedkeap omdat it net in kommersjeel produkt   is, makke troch frijwilligers en mei stipe fan de Ried, de provinsje, de Douwe Kalmastichting en de Boersma-Ademastichting. De adressen dêr’t it te krijen is steane hjirûnder. In doaze kostet € 32,50. Graach earst eefkes belje as jo ien ophelje. Om de hege ferstjoerkosten kinne de doazen net ferstjoerd wurde.

Op ûndersteande adressen is it  selskipsspul EUREGUA! te   keap.

plak namme adres telefoan
Riis Douwe Abma Smitsleane 7 0514-572259
Ljouwert Renze Valk Hempenserweg 8 058-2883259
Twellegea Jaap van der Bij Lytse Súdein 55 0515-559597
Boarnburgum Geeske Krol Skeane Wei 29 0512-516897
Stiens Gryt Elsinga Canterstins    6 058-2572650
Frjentsjer Wiebe Lageveen Albrondalaan 8 0517-397865
Aldeberkeap Schrieversronte Willinge Prinsstraat 10 0516-451108
Feanwâlden Willem Riemersma De Eiken 71 0511-472332
Ljouwert Klaske Straatsma Bleekhof 55 058-2667458
Itens Tom Dykstra Hearedyk 9 0515-331868
Grou Jan Breimer It Skûtsje    27 0566-624631
Grou Pyt Deelstra Stasjonswei 40 0566-621504
Bitgummole Bertus Postma It Bosklân    15 058-2532780
Sint Anne Froukje de Jong Ouwe-Dyk 487 0518-400081

Ha jo fragen stjoer dan in mail nei ynfo aapke fryskebeweging.nl